Untitled Document

След вход в системата можете да проверите статуса на заявката си за КЕП
Ако имате проблеми или въпроси с подаването на заявки за КЕП, прочетете информацията тук

 

Вход

Потребителско име (e-mail):
Парола:
Кода от картинката:
   
 

Уважаеми колеги,

Във връзка необходимостта от по-голяма оперативност и ефективност на работния процес, в МОН взехме решение да обезпечим образователната система с електронни подписи.

За начало нуждата от квалифицирани електронни подписи (КЕП) се предопределя от изискванията за електронно отчитане по някои от големите проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Такива са например:
· BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"
· BG051РО001–4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите“ (УСПЕХ)
· BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики“
· BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“
· BG051PO001-4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" (Нов шанс за успех)


След проведена открита процедура по ЗОП МОН вече има рамков договор, сключен с Борика/Банксервиз за издаването на нужните подписи за период от три години, затова моля всяко училище да заяви своите нужди, попълвайки данните на служителите (директор и счетоводител), на които следва да бъде издаден подпис (включва USB четец и сим карта, на която е записано удостоверението). Моля да имате предвид, че дори лицата, които към настоящия момент имат вече издадени някакви електронни подписи, също ще трябва да получат от новите, поради наличието на специфични атрибути в тях (например код по Админ), които системите ни ще търсят и съобразно тях ще извършват определени действия. Същите подписи ще могат да бъдат ползвани и за други Ваши служебни нужди, тъй като те са универсални (квалифицирани според новата трактовка на закона) и се отличават от останалите само с повечето данни включени в тях и по-ниската цена заради големия обем на поръчката. Съответно същите могат успешно да Ви служат за служебна кореспонденция с институции, фирми и граждани в съответствие с действащото законодателство.

За всеки служител, на който следва да бъде издаден електронен подпис (директор, счетоводител), се очаква да попълни онлайн заявление през системата http://kep.mon.bg (с името и паролата, които ползва в съответната информационна система на МОН, в която е регистриран) и да го разпечата и подпише (то е лично и следва да е в оригинал). Същото заявление следва по служебен път да се предаде на началника на съответния регионален инспекторат по образованието, който ще има ангажимента да получи подписите и да ги предостави на училищата. Поради изискванията за издаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) и верификацията на данните, е необходимо и всеки, който желае служебно издаване на електронен подпис да сканира и качи в сайта ни копие от личната си карта. Напомняме, че и МОН и фирмите-доставчици, издаващи електронни подписи, са регистрирани администратори на лични данни и имат право да оперират с Вашите данни (или по-точно, длъжни са да оперират иначе няма как да си свършат работата), а достъпът до Вашите лични карти ще бъде позволен само за Борика/Банксервиз чрез съответни пароли и кодове, като сканираните изображения ще бъдат изтрити веднага след като доставчикът верифицира данните Ви, издаде подписа ви и влезете с него в системата. Във всички случаи, ако някой има някакви притеснения да сканира картата си, ще се наложи да направи едно от двете неща:
1. Да копира личната си карта и да предаде копието заедно с оригиналното подписано заявление на началника на РИО.
2. Да отиде лично до офиса на доставчика в съответния регионален център, където така или иначе ще му искат копие от личната карта, тъй като има подобно законово изискване към тях за верифициране на електронната Ви самоличност.

Подновяването на подписите ще става автоматично в рамките на тригодишния период, а ако междувременно възникнат нужди от нови подписи (пенсиониране, напуснали или новопостъпили служители), доставчикът ще има ангажимент да ги поднови своевременно като ще ползваме същата заявителна процедура и в МОН ще актуализираме текущо заявките за нови подписи.

Тъй като условията на тръжната процедура позволяват и на второстепенни разпоредители от системата на образованието (училища, детски градини и др.) да заявяват подписи за собствена сметка при доставчика Борика/Банксервиз на същите единични цени, които са договорени с МОН, моля за подобни заявки да се обръщате към регионалните представителства на доставчика - http://www.bobs.bg/contacts.html.
За други въпроси, свързани с издаването и оперирането с електронен подпис, моля да се обръщате на имейл адреса на съответния проект, а междувременно очакваме в най-кратки срокове да предприемете действия за заявяване на подписите, както следва:
1. За проект BG051РО001-3.1.06 в срок до 8 март 17.30 часа
2. За проект BG051РО001–4.2.05 в срок до 12 март 17.30 часа
3. За други проекти или във връзка с национални програми – срок текущ

За заявяване на подписите когато са за сметка на съответния второстепенен разпоредител няма срок и те се уговарят текущо с доставчика съобразно горепосочените контакти като се ползват преференциалните цени за МОН, които са както следва:
1. За карта – 7.90 лв без ДДС
2. За четец – 11.85 лв без ДДС
3. Издаване на КЕП – 5.50 лв. без ДДС
За втората година ще имаме подновяване на цена 4.50лв без ДДС.

Дирекция ИКТ, МОН